SỔ TAY ĐÃM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Ngày 13/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông  đã ban hành Công văn số 1300/SGDĐT-GDTXCTTT thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong công tác phòng, chống dịch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.
  2. Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong điều kiện mới vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 4666/UBND-KGVX (có Công văn số 4666/UBND-KGVX kèm theo).
  3. Phổ biến Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học ban hành kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT kèm theo) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh biết, thực hiện có hiệu quả.