Thông báo phổ biến hoạt động trang thông tin điện tử nhận diện “tin giả”, “tin sai sự thật” của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

ông văn số 49/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo phổ biến hoạt động trang thông tin điện tử nhận diện “tin giả”, “tin sai sự thật” của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (Công văn gửi kèm); địa chỉ truy cập http://tingia.gov.vn.