Hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 531/SGDĐT ngày 23/4/2021 về việc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021, nhà trường triển khai và vận động toàn thể CBGVNV tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi và các nội dung liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021 của Sở nội vụ.

Các văn bản đính kèm: