Thành tích nhà trường

  1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
 2017 – 2018 Tập thể lao động tiên tiến Số 607/QĐ-SGDĐT ngày 12/7/2018 của sở GD & ĐT Đăk Nông
2018 – 2019 Tập thể lao động Xuất sắc Số 1447/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông
2019 – 2020 Tập thể lao động Xuất sắc Số 1617/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông
2020 – 2021 Tập thể lao động tiên tiến Số 2157/QĐ-SGDĐT ngày 7/7/2021 của sở GD & ĐT Đăk Nông
  1. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2019 – 2020 Giấy khen Số 127-QĐ/BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Đăk Nông
2020 Giấy khen Số 2786-QĐ/HU ngày 14/1/2020 của Huyện ủy Đăk Song
2019 – 2020 Bằng khen Số 1024/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
2019 – 2020 Cờ thi đua của UBND tỉnh Đăk Nông Số 1617/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông
2019 – 2020 Cờ thi đua của Chính phủ Số 1878/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông
2020 – 2021 Bằng khen Số 155-QĐ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Đăk Nông.