Trần Công Toàn
 • Trần Công Toàn
 • Ban Giám Hiệu
 • Bỉ thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0987686733
 • toandml76@gmail.com
Hoàng Hùng Hữu
 • Hoàng Hùng Hữu
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
 • 0919354506
 • hoanghuultv@gmail.com
Nguyễn Văn Chiến
 • Nguyễn Văn Chiến
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
 • 0836190916
 • chiennv@c3daksong.edu.vn