THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 17/03/2020 của UBND Huyện Đăk Song về Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020. Nhà trường thông báo cho toàn thể nam học sinh của nhà trường sinh từ ngày 01/01/2003 đến 31/12/2003 đến tại địa phương nơi cư trú để đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 theo lịch.

Yêu cầu toàn thể học sinh nghiêm túc thực hiện. Nếu có thay đổi kế hoạch về thời gian, nhà trường sẽ thông tin trên Website và qua GVCN các lớp.

Danh sách Nam học sinh trong độ tuổi phải thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 của trường THPT Lương Thế Vinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
DANH SÁCH NAM HỌC SINH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
NĂM 2020 TẠI ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ
STT Lớp  Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú Dân tộc Tôn giáo
1 11A1 Trần Xuân Diệu 02/02/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Tình – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
2 11A1 Lê Vũ Trọng Đức 13/05/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Hải – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
3 11A1 Trần Văn Khởi 17/10/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Nghĩa – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
4 11A1 Trần Duy Kiều 06/09/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Trung – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
5 11A1 Trần Xuân Lộc 17/10/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Bình – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
6 11A1 Chu Hải Nam 01/06/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Đồng – Thuận Hạnh  – Đăk Song Kinh Không
7 11A1 Đỗ Đại Hồng Quang 18/03/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông NamBình – Đăk Song Kinh Không
8 11A1 Nguyễn Minh Quý 05/04/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
9 11A1 Nguyễn Trường Sơn 28/07/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thôn 4 – Thuận Hà – Đăk Song Tày Không
10 11A1 Nguyễn Minh Thái 28/01/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
11 11A1 Vũ Đức Thành 01/10/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thôn 1 – Nam Bình – Đăk Song Kinh Không
12 11A1 Phạm Minh Tiến 02/05/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thôn 4 – Thuận Hà – Đăk Song Kinh Công giáo
13 11A1 Tô Mạnh Tuấn 02/07/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
14 11A2 Trịnh Hoài An 01/01/2003 Nam thuận nghĩa – thuận hạnh – đăk song 809B -Âp An Thịnh – An Long – Tam Nông – Kinh thiên chúa
15 11A2 Mai Tuấn Anh 08/06/2003 Nam Thuận Nam – Thuận Hạnh – Đăk Song – Đăk nông Thuận Thành – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
16 11A2 Phạm Văn Đoàn 13/11/2003 Nam Thuận Hòa – Thuận Hạnh – Đăk Song – Đăk nông Thuận Hòa – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
17 11A2 Nguyễn Trọng Hiệp 10/10/2003 Nam Thôn 4 – Thuận Hà – Đăk Song – Đăk Nông Thôn 4 – Thuận Hà – Đăk Song Kinh Không
18 11A2 Vũ Đăng Khoa 13/01/2003 Nam Thuận Trung – Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Trung – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh thiên chúa
19 11A2 Nghiêm Xuân Lộc 24/08/2003 Nam Đăk Thốt – Thuận Hà – Đăk Song Đăk Thốt – Thuận Hà – Đăk Song Hoa Không
20 11A2 Trần Đình Lợi 17/08/2003 Nam Thôn 6 – Thuận Hà – Đăk Song – Đăk Nông Thôn 6 – Thuận Hà – Đăk Song Kinh thiên chúa
21 11A2 Nguyễn Đình Phúc 26/06/2003 Nam Thuận Thành – Thuận Hạnh – Đăk Song – Đăk Nông Thuận Thành – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
22 11A2 Trần Văn Quyền 12/03/2003 Nam Thuận Tiến – Thuận Hạnh – Đăk Song – Đăk Thuận Tiến – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh phật giáo
23 11A2 Trần Văn Thành 22/01/2003 Nam Thuận Thành – Thuận Hạnh – Đăk Song – Đă Thuận Thành – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
24 11A2 Nguyễn Đức Thuật 28/06/2003 Nam Thôn 3 – Nam Bình – Đăk Song – Đăk Nông Thôn 3 – Nam Bình – Đăk Song Kinh Không
25 11A2 Trần Tiến Trọng 29/07/2003 Nam Thuận Bình – Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Bình – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh thiên chúa
26 11A2 Phạm Nam Trường 06/04/2003 Nam Thôn 6 – Thuận Hà – Đăk Song – Đăk Nông Thôn 6 – Thuận Hà – Đăk Song Kinh Công giáo
27 11A3 Vũ Xuân Bách 15/10/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Nam – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
28 11A3 Triệu Hiếu Duẩn 23/11/2003 Nam Thuận Hà – Đăk Song Đăk Thốt – Thuận Hà – Đăk Song Dao Không
29 11A3 Dương Hoàng Đạt 09/07/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Tiến – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
30 11A3 Trần Đức Hiền 09/08/2003 Nam Nam Bình – Đắk Song  Thôn 2 – Nam Bình – Đăk Song Kinh Không
31 11A3 Đào Trung Hiếu 16/05/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Bắc – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
32 11A3 Trần Hoàng Phước 05/11/2003 Nam Thuận Hà – Đăk Song Thôn 8 – Thuận Hà – Đăk Song Kinh Không
33 11A3 Trần Văn Tài 07/09/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Tân – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
34 11A3 Trần Tuấn Thành 05/08/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
35 11A3 Nguyễn Đức Tiến 29/08/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Thành – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Công giáo
36 11A3 Phạm Văn Tín 18/08/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Nam – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Công giáo
37 11A3 Nguyễn Văn Toản 29/05/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Bình – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
38 11A3 Đặng Hữu Trình 12/04/2003 Nam Thuận Hà – Đăk Song Đăk Thốt – Thuận Hà – Đăk Song Dao Không
39 11A3 Đinh Đức Việt 27/11/2003 Nam Thuận Hạnh –  Đăk Song Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
40 11A3 Đỗ Xuân Việt 10/07/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Thành – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
41 10A2 Nguyễn Văn Hậu 28/09/2003 Nam Thuận Hòa – Thuận Hạnh – Đắk Song Thuận Hòa – Thuận Hạnh – Đắk Song Kinh Không
42 10A2 Nguyễn Trung Hiếu 09/06/2003 Nam Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đắk Song Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đắk Song Kinh Không
43 10A3 Nguyễn Tuấn Hùng 10/10/2003 Nam Thôn 7 – Thuận Hà – Đắk Song – Đắk Nông Thôn 7 – Thuận Hà – Đắk Song Kinh Không
44 10A3 Hoàng Lương Nguyên 14/01/2003 Nam Thuận Trung – Thuận Hạnh –  Đắk Song Thuận Trung – Thuận Hạnh –  Đắk Song Kinh Công giáo
45 10A3 Bùi Duy Phúc 13/04/2003 Nam Đăk Song – Đăk Nông Thôn 1 – Nam Bình – Đăk Song Kinh Không
46 10A3 Nguyễn Văn Thành Thông 14/09/2003 Nam Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đắk Song Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đắk Song Kinh Không
47 10A3 Triệu Quang Vinh 05/03/2003 Nam Thuận Nghĩa – Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Nghĩa – Thuận Hạnh – Đăk Song Dao Không
48 10A4 Đoàn Thế Hưng 03/10/2003 Nam Nghĩa Hưng – Nam Định Thôn 7 – Thuận Hà – Đăk Song Kinh Không
49 10A4 Bùi Trung Kiên 15/09/2003 Nam Thuận Bắc – Thuận Hạnh Thuận Bắc – Thuận Hạnh Kinh Không
50 10A4 Vũ Nhật Minh 19/09/2003 Nam Thuận Hà – Đắk Song – Đắk Nông Thuận Hà – Đắk Song Kinh Không
51 10A4 Nguyễn Đình Sang 09/09/2003 Nam Thuận Nghĩa – Thuận Hạnh – Đắk Song Thuận Nghĩa – Thuận Hạnh – Đắk Song Kinh Không
52 10A4 Ngô Tuấn Tài 20/08/2003 Nam Thuận Hạnh – Đăk Song Thuận Đồng – Thuận Hạnh – Đăk Song Kinh Không
53 10A4 Hoàng Văn Tiến 27/12/2003 Nam Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đắk Song Thuận Lợi – Thuận Hạnh – Đắk Song Kinh Không